Bra att veta när man bygger hus

Det är onekligen mycket att tänka på när man ska bygga nytt hus och för många så är det inget som man har gjort innan. Nedan har vi samlat 

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet

Nybyggnadskarta

 Ett kartunderlag som innehåller information om till exempel fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Ett underlag som krävs för att kunna på ett korrekt sätt rita ert hus och placera huset rätt på tomten. En nybyggnadskarta är även ett underlag som man behöver för att kunna skicka in ett bygglov. 

Delad entreprenad

Du skriver kontrakt med flera olika entreprenörer. Detta ställer betydligt högre krav på dig som byggherre och inte minst är det en större risk. 

Totalentreprenad

Du skriver ett kontrakt med oss och vi tar det praktiska och juridiska helhetsansvaret för att bygga ert hus.

Detaljplanelagt område

En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande/exploatering inom ett visst område. Detaljplanen består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning.

I detaljplanen regleras bland annat byggnadernas ändamål för användning, storlek, våningsantal, höjd, avstånd till fastighetsgräns och utformning. Det kan även finnas varsamhetsbestämmelser för bevarande av befintlig bebyggelse

Förhandsbesked

För nybyggnad på obebyggd mark utanför detaljplan finns möjligheten att söka förhandsbesked innan ansökan om bygglov. I ett förhandsbesked görs en så kallad lokaliseringsprövning där det bedöms om platsen är lämplig för den tilltänkta bebyggelsen.

Kontrollansvarig

(KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs.

Produktionskostnads­kalkyl

Produktionskostnadskalkylen beskriver dina kostnader fram till att ditt hus står färdigt – till exempel kostnad för hus och tomt, anslutningsavgifter, byggkostnader, lånekostnader och pantbrev.

Tekniskt samråd

När ett bygglov har getts eller en bygganmälan har kommit in, ska kommunen kalla till ett tekniskt samråd. På samrådet fastställs kontrollplanen och man går bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras samt övriga handlingar. på ett tekniskt samråd medverkar du/ni som byggherrar samt er KA och kommunen. 

Utsättning

Innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utsättningen visar alltså var den planerade bostaden kommer att hamna på fastigheten. Det finns två sorters utsättning, grovutsättning och finutsättning.